Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chópS.ABCDcó đáyABCDlà hình chữ nhật tâmO. BiếtAB = a, AD = a 3 ​ ,SA = 2avàSOvuông góc với mặt phẳng(ABCD). Thể tích khối chópS.ABCDbằng

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O. Biết AB = a, AD = , SA = 2a và SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Thể tích khối chóp S.ABCD bằng

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

SO // (ABCD) ⇒ SO là đường cao h củahình chópS.ABCD Vì ABCD là hình chữ nhật ⇒ AO = 2 1 ​ AC = 2 1 ​ AB 2 + AD 2 ​ = 2 1 ​ a 2 + 3 a 2 ​ = a ⇒ SO = SA 2 − AO 2 ​ = 4 a 2 − a 2 ​ = a 3 ​ ⇒ V S . A BC ​ = 3 1 ​ A B . A D . SO = 3 1 ​ . a . a 3 ​ . a 3 ​ = a 3 Chọn A.

SO // (ABCD) SO là đường cao h của hình chóp S.ABCD

Vì ABCD là hình chữ nhật 

AO = AC = 

SO = 

Chọn A.

5

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x + 1 − x 2 ​ − a Tìm a để giá trị lớn nhất của hàm số y = ∣ f ( a , x ) = ∣ x + 1 − x 2 ​ − a ∣ đạt giá trị nhỏ nhất.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG