Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Biết S A ⊥ ( A BC D ) và S A = a 3 ​ .Thể tích của khối chóp S.ABC bằng

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Biết  và . Thể tích của khối chóp S.ABC bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có { S △ A BC ​ = 2 a 2 ​ S A = a 3 ​ ​ ⇒ V S . A BC ​ = 3 1 ​ . 2 a 2 ​ . a 3 ​ = 6 a 3 3 ​ ​

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Bên trong hình vuông cạnh a, dựng hình sao bốn cánh đều như hình vẽ (các kích thước cần thiết cho như ở trong hình). Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình sao đó quanh trục Ox.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG