Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, A B = a , A D = a 2 ​ , đường thẳng SA vuông góc với mp ( A BC D ) . Góc giữa SC và mp ( A BC D ) bằng 6 0 ∘ . Tính thể tích khối chóp SABCD

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật,  đường thẳng SA vuông góc với mp. Góc giữa SC và mp bằng . Tính thể tích khối chóp SABCD

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Do S A ⊥ ( A BC D ) nên góc giữa SC và mặt phẳng ( A BC D ) là SC A = 6 0 ∘ . Xét △ A BC có A C = A B 2 + B C 2 ​ = a 3 ​ . Xét △ S A C có tan SC A = A C S A ​ ⇒ S A = A C . tan 6 0 ∘ = 3 a . Vậy V S . A BC D ​ = 3 1 ​ S A . S A BC D ​ = 3 1 ​ .3 a . a . a 2 ​ = 2 ​ a 3 .

Chọn A

Do  nên góc giữa SC và mặt phẳng là .

Xét  có 

Xét  có 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số bậc ba có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG