Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB=2a, BC= a 3 ​ . Cạnh bên SA vuông góc vớiđáy và đường thẳng SC tạo với mặt phẳng (SAB) một góc 3 0 o . Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD theo a

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB=2a, BC=. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và đường thẳng SC tạo với mặt phẳng (SAB) một góc . Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD theo a

  1. V=

  2. V=

  3. V=

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D S A ⊥ ( A BC D ) ⇒ S A ⊥ BC , mà BC ⊥ A B (hình chữ nhật ABCD) ⇒ BC ⊥ ( S A B ) ⇒ B là hình chiếu của C trên mặt phẳng (SAB) ⇒ BSC = ( SC , ( S A B )) = 3 0 0 △ BSC t ạ i B , ta có: SB = BC . co t BSC = a 3 ​ . co t 3 0 o = 3 a △ S A B vuông tại A, ta có S A = S B 2 − A B 2 ​ = 9 a 2 − 4 a 2 ​ = 5 a 2 ​ = a 5 ​ Diện tích hình chữ nhật ABCD là AB.BC= 2 a . a 3 ​ = 2 a 2 3 ​ Vậy thể tích khối chóp S.ABCD là V= 3 1 ​ . a 5 ​ .2 a 2 3 ​ = 3 2 15 ​ a 3 ​

 

Chọn D

, mà  (hình chữ nhật ABCD)

 là hình chiếu của C trên mặt phẳng (SAB)

ta có: 

vuông tại A, ta có 

Diện tích hình chữ nhật ABCD là AB.BC=

Vậy thể tích khối chóp S.ABCD là V=

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác cân với , góc B A C ^ = 120 ° " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/nMjYywgcq4n7u7Fnysc34GcPJMXD267hX69o-uc3JcyBYQxgYx9k5MQyIdF1Dyo0SvM02lOhOh...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG