Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với cạnh AD=2CD Biết hai mặt (SAC),(SBD) cùng vuông góc với mặt đáy và đoạn BD=6 góc giữa (SCD) và mặt đáy bằng 60 Hai điểm M,N lần lượt là trung điểm của SA, SB Thể tích khối đa diện ABCDMN bằng

 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với cạnh AD=2CD Biết hai mặt (SAC),(SBD) cùng vuông góc với mặt đáy và đoạn BD=6 góc giữa (SCD) và mặt đáy bằng 60degree Hai điểm M,N lần lượt là trung điểm của SA, SB Thể tích khối đa diện ABCDMN bằng

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi O là giao điểm của AC và BD;E là trung điểm của CD ⎩ ⎨ ⎧ ​ ( S A C ) ⊥ ( A BC D ) ( SB D ) ⊥ ( A BC D ) ( S A C ) ∩ ( SB D ) = SO ​ ⇒ SO ⊥ ( A BC D ) Ta có { OE ⊥ C D SO ⊥ C D ​ ⇒ C D ⊥ ( SOE ) ⇒ (SCD);(ABCD)=SEO=60 Đặt AD=2CD=2x B D 2 = A B 2 + A D 2 = 5 x 2 ⇔ 5 x 2 = 36 ⇒ x = 5 6 5 ​ ​ ⇒ A D = 5 12 5 ​ ​ ; C D = 5 6 5 ​ ​ ⇒ S A BC D ​ = 5 72 ​ OE= 2 A D ​ = 5 6 5 ​ ​ Trong tam giác vuông SOE có SO=OE.tan60 = 5 6 5 ​ ​ ⇒ V S . A BC D ​ = 3 1 ​ . SO . S A BC D ​ = 25 144 15 ​ ​ V S . A BC D ​ = V S . MC D ​ + V S . MNC ​ V S . A C D ​ V S . A BC D ​ ​ = S A SM ​ = 2 1 ​ ; V S . A BC ​ V S . MNC ​ ​ = S A SM ​ . SB SN ​ = 4 1 ​ ⇒ V S . MNC ​ = 4 3 ​ . V S . A BC ​ = 8 3 ​ V S . A BC D ​ V A BC D MN ​ = V S . A BC D ​ − V S . MNC ​ = 8 5 ​ . V S . A BC D ​ = 5 18 5 ​ ​

Gọi O là giao điểm của AC và BD;E là trung điểm của CD

Ta có (SCD);(ABCD)=SEO=60degree

Đặt AD=2CD=2x

OE=

Trong tam giác vuông SOE có SO=OE.tan60degree=

1

Câu hỏi tương tự

Một hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB=1 đáy lớn CD=3 cạnh bên BC=AD= 2 ​ Cho hình thang ABCD quay quanh AB ta được khối nó xoay có thể tích là

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG