Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có thể tích bằng 36 và G là trọng tâm tam giác SBC . Thể tích V của khối chóp G.ABCD là

Cho hình chóp S.ABCD có thể tích bằng 36 và G là trọng tâm tam giác SBC . Thể tích V
của khối chóp G.ABCD là

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Gọi I là trung điểm của BC , ta có: d ( S ; A BC D ) d ( G ; A BC D ) ​ = S I G I ​ = 3 1 ​ V G . A BC D ​ = 3 1 ​ d ( G ; A BC D ) . S A BC D ​ = 3 1 ​ . 3 1 ​ d ( S ; A BC D ) . S A BC D ​ = 3 V S . A BC D ​ ​ = 12

Đáp án D

Gọi I là trung điểm của BC , ta có: 


 

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối lăng trụ A BC . A ′ B ′ C ′ có thể tích bằng 1. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng A A ′ và B B ′ . Đường thẳng CM cắt đường thẳng C ′ A ′ tại P , đường thẳng CN cắt đường th...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG