Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC, đáy là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy. Biết S A = A B = BC và diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp bằng 3 π . Thể tích khối chóp là:

Cho hình chóp S.ABC, đáy là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy. Biết  và diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp bằng . Thể tích khối chóp là:
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi O là trung điểm của AC. Vì tam giác ABC vuông tại B nên O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giácABC. Gọi I, M là trung điểm của SC, SA. Ta có IO là đường trung bình của tam giác SAC ⇒ I O // S A Mà S A ⊥ ( A BC ) ⇒ I O ⊥ ( A BC ) ⇒ I O là trực của (ABC) ⇒ I A = I B = I C Lại có IM là đường trung bình của tam giác SAC nên I M // A C ⇒ I M ⊥ S A ⇒ IM là trung trực của SA, do đó I S = I A ⇒ I A = I B = I C = I S ⇒ I là tâm mặt cầu ngoại tiếp chóp S.ABC ⇒ Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp chóp S.ABC là R = 2 1 ​ SC Ta lại có 4 π R 2 = 3 π ⇔ R = 2 3 ​ ​ ⇒ SC = 3 ​ Đặt S A = A B = BC = x , ta có tam giác SAB vuông cân tại A nên SB = x 2 ​ Ta có: { BC ⊥ A B BC ⊥ S A ​ ⇒ BC ⊥ ( S A B ) ⇒ BC ⊥ SB ⇒ △ SBC vuông tại B ⇒ S B 2 + B C 2 = S C 2 ⇒ 2 x 2 + x 2 = 3 ⇔ x = 1 Vậy thể tích khối chóp là V = 3 1 ​ S A . S △ A BC ​ = 3 1 ​ S A . 2 1 ​ A B . BC = 6 1 ​ x 3 = 6 1 ​

Gọi O là trung điểm của AC. Vì tam giác ABC vuông tại B nên O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Gọi I, M là trung điểm của SC, SA. Ta có IO là đường trung bình của tam giác SAC

Mà  là trực của (ABC) 

Lại có IM là đường trung bình của tam giác SAC nên IM là trung trực của SA, do đó 

  là tâm mặt cầu ngoại tiếp chóp S.ABC

Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp chóp S.ABC là 

Ta lại có 

Đặt , ta có tam giác SAB vuông cân tại A nên 

Ta có:  vuông tại B

Vậy thể tích khối chóp là 
 

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong kh ô ng gian Oxyz , cho đi ể m M ( 2 ; 1 ; 0 ) v à đ ườ ng th ẳ ng d : 2 x − 1 ​ = 1 y + 1 ​ = − 1 z ​ Vi ế t ph ươ ng tr ì nh đườ ng th ẳ ng đ i qua đ iể m M v à song song với đườ ng th ẳ ng...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG