Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy và thể tích của khối chóp đó bằng 4 a 3 ​ . Tính cạnh bên SA.

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy và thể tích của khối chóp đó bằng . Tính cạnh bên SA.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D. Ta có: V S . A BC ​ = 3 1 ​ . S A BC ​ . S A = 3 1 ​ . 4 a 2 3 ​ ​ . S A = 4 a 3 ​ ⇒ S A = a 3 ​

Chọn D.

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng , cạnh bên gấp hai lần cạnh đáy. Tính thể tích của khối chóp tứ giác đã cho.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG