Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy và thể tích của khối chóp đó bằng 4 a 3 ​ . Tính cạnh bên SA.

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy và thể tích của khối chóp đó bằng . Tính cạnh bên SA.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D. Ta có: V S . A BC ​ = 3 1 ​ . S A BC ​ . S A = 3 1 ​ . 4 a 2 3 ​ ​ . S A = 4 a 3 ​ ⇒ S A = a 3 ​

Chọn D.

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ có đáy là hình chữ nhật với ; ; . Mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết hai mặt phẳng và tạo với nhau góc thỏa mãn . Thể tích khối lăng trụ bằng

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG