Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại A cạnh AB=AC=a và thể tích bằng . Tính chiều cao h của hình chóp đã cho.

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại A cạnh AB=AC=a và thể tích bằng a cubed over 6. Tính chiều cao h của hình chóp đã cho.

  1. h equals a square root of 2

  2. h equals a square root of 3

  3. h = a

  4. h = 2a 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. h = a

ĐÁP ÁN C.  h = a

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y = x 9 + ( m − 2 ) x 7 − ( m 2 − 4 ) x 6 + 7 đạt cực tiểu tại x = 0 ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG