Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, cạnh SB vuông góc với đáy (ABC). Qua B kẻ BH vuông góc với SA, BK vuông góc với SC. CHứng minh rằng SC vuông góc (BHK) và tính diện tích tam giác BHK biết A C = a , BC = a 3 ​ , SB = a 2 ​

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, cạnh SB vuông góc với đáy (ABC). Qua B kẻ BH vuông góc với SA, BK vuông góc với SC. CHứng minh rằng SC vuông góc (BHK) và tính diện tích tam giác BHK biết 

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

V ı ˋ { SB ⊥ ( A BC ) A B ⊥ A C ​ n e ^ n A C ⊥ ( S A B ) , n o ˊ i r i e ^ n g A C ⊥ B H Mà SA ⊥ BH (giả thiết), do đó BH ⊥ (SAC) ⇒ BH ⊥ SC Lại có BK ⊥ SC (giả thiết), suy ra SC ⊥ (BHK) Vì BH ⊥ (SAC) nên BH ⊥ HK Do đ o ˊ S B HK ​ = 2 1 ​ B H . HK M a ˋ A B = B C 2 − A C 2 ​ = a 2 ​ = SB n e ^ n H l a ˋ t r u n g đ i ể m S A v a ˋ B H = 2 S A ​ = a = S H = H A △ S HK ∼ △ SC A ⇒ C A HK ​ = SC S H ​ ⇒ HK = SC C A . S H ​ = a 5 ​ a 2 ​ = 5 ​ a ​ V ậ y S B HK ​ = a 5 ​ a 2 ​ ( đ v d t )

Mà SABH (giả thiết), do đó BH(SAC)BHSC

Lại có BKSC (giả thiết), suy ra SC(BHK)

Vì BH(SAC) nên BHHK

3

Câu hỏi tương tự

Cho khối tứ diện ABCD. Nếu A B = b ; A C = c ; A D = d . Gọi G là trung điểm của BCD thì

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG