Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có S A ⊥ ( A BC ) , S A = 2 a . Tam giác ABC vuông tại B, A B = a , BC = a 3 ​ . Tính cosin của góc φ tạo bởi hai mặt phẳng (SBC) và (ABC).

Cho hình chóp S.ABC có . Tam giác ABC vuông tại B, . Tính cosin của góc  tạo bởi hai mặt phẳng (SBC) và (ABC).

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có ⎩ ⎨ ⎧ ​ ( SBC ) ∩ ( A BC ) = BC BC ⊥ A B BC ⊥ SB ​ ⇒ ( ( SBC ) , ( A BC ) ​ ) = ( A B , SB ​ ) = SB A = φ SB = S A 2 + A B 2 ​ = ( 2 a ) 2 + a 2 ​ = a 5 ​ Vậy cos φ = SB A B ​ = a 5 ​ a ​ = 5 5 ​ ​

Chọn A

Ta có 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng . Đường thẳng tạo với mặt phẳng góc thỏa mãn . Tính thể tích khối lăng trụ trên là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG