Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có S A = 4 , S A ⊥ ( A BC ) . Tam giác ABC vuông cân tại B và A C = 2 . H,K lần lượt thuộc SB,SC sao cho H S = H B ; K C = 2 K S . Thể tích khối chóp A.BHKC.

Cho hình chóp S.ABC có . Tam giác ABC vuông cân tại B và . H,K lần lượt thuộc SB,SC sao cho . Thể tích khối chóp A.BHKC.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. Tam giác ABC vuông cận tại B nên A C = A B 2 ​ ⇒ A B = 2 ​ A C ​ = 2 ​ . Thể tích khối chóp S.ABC là V S . A BC ​ = 3 1 ​ . S A . S A BC ​ = 3 1 ​ .4. 2 1 ​ . 2 ​ . 2 ​ = 3 4 ​ V S . A BC ​ V S . A HK ​ ​ = S A S A ​ . SB S H ​ . SC S K ​ = 1. 2 1 ​ . 3 1 ​ = 6 1 ​ ⇒ V S . A HK ​ = 6 1 ​ V S . A BC ​ V A . B HK C ​ = V S . A BC ​ − V S . A HK ​ = 6 5 ​ V S . A BC ​ = 6 5 ​ . 3 4 ​ = 9 10 ​ Vậythể tích khối chóp A . B HK C là 9 10 ​ .

Chọn B.

Tam giác ABC vuông cận tại B nên 

Thể tích khối chóp S.ABC là 

Vậy thể tích khối chóp  là .

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng . Đường thẳng tạo với mặt phẳng góc thỏa mãn . Tính thể tích khối lăng trụ trên là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG