Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S. ABC có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), biết A B = A C = a , BC = a 3 ​ . Tính góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAC).

Cho hình chóp S. ABC có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), biết  Tính góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAC).

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. ⎩ ⎨ ⎧ ​ S A = ( S A B ) ∩ ( S A C ) A B ⊥ S A ( S A ⊥ ( A BC ) ) A C ⊥ S A ( S A ⊥ ( A BC ) ) ⇒ ( ( S A B ) , ( S A C ) ) = ( A B , A C ) A B ⊂ ( S A B ) A C ⊂ ( S A C ) ​ △ A BC có: cos A = 2. A B . A C A B 2 + A C 2 − B C 2 ​ = − 2 1 ​ ⇒ A = 12 0 ∘ . ⇒ ( ( S A B ) , ( S A C ) ) = 6 0 ∘ .

Chọn C.

 có: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ đứng có đáy ABC là tam giác với A B = a , A C = 2 a và . Tính thể tích V của lăng trụ đã cho.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG