Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S . A BC có đáy A BC là tam giác đều cạnh , S A vuông góc với mặt phẳng đáy và S A = a . Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy bằng

Cho hình chóp  có đáy  là tam giác đều cạnh a,  vuông góc với mặt phẳng đáy và . Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng đáy bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A S A vuông góc với mặt phẳng ( A BC ) nên góc giữa SB và mặt phẳng ( A BC ) là SB A . Xét tam giác SB A vuông tại A , ta có: tan SB A = A B S A ​ = a a ​ = 1 ⇒ SB A = 4 5 ∘ .

Chọn A

 vuông góc với mặt phẳng  nên góc giữa  và mặt phẳng  là 

Xét tam giác vuông tại , ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp , , , vuông cân, , là trung điểm của , là chân đường cao hạ từ của . Thể tích của là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG