Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S . A BC có đáy A BC là tam giác đều cạnh a. Biết S A ⊥ ( A BC ) và S A = a 3 ​ . Thể tích khối chóp S . A BC là

Cho hình chóp  có đáy là tam giác đều cạnh a. Biết  và  Thể tích khối chóp  là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B V S . A BC ​ = 3 1 ​ S A . S A BC ​ = 3 1 ​ . a 3 ​ . 4 a 2 3 ​ ​ = 4 a 3 ​ .

Chọn B

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân I = ∫ 1 e ​ x ln x ​ d x . Nếu đặt t = ln ( x ) thì

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG