Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh bằng 2, chiều cao của hình chóp bằng 4. Tính thể tích của khối chóp:

Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh bằng 2, chiều cao của hình chóp bằng 4. Tính thể tích của khối chóp:

  1. 2

  2. 4

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có V = 3 1 ​ S . h = 3 1 ​ . 4 2 2 3 ​ ​ .4 = 3 4 3 ​ ​

Chọn A

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian tọa độ (xyz, cho mặt cầu (S): và mặt phẳng( α ):3x+4z+12 =0. Khi đó khẳng định nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG