Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp có đáy là tam giác cân tại , , B A C ^ = 120 ° " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/SX2K3IUoQrRLoUX1AW_VpQWWdChX7vPM965UrZJDesgGEAMIvVqU9nag_UKyODQgzj1KtVnuLHNHawxqq2Rj43Mi325E_RjBENqT3FFreoW2einMW__tfHsTK4LgY5aaqS04exD9" style="width: 76.00px; height: 16.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 2.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="stack B A C with hat on top equals 120 degree"> , biết và mặt phẳng hợp với đáy một góc bằng . Tính thể tích khối chóp .

Cho hình chóp  có đáy  là tam giác cân tại , , <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mrow><mi>B</mi><mi>A</mi><mi>C</mi></mrow><mo>^</mo></mover><mo>=</mo><mn>120</mn><mo>&#xB0;</mo></math>, biết  và mặt phẳng  hợp với đáy một góc bằng . Tính thể tích khối chóp .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi là trung điểm của . Vì tam giác cân tại nên và góc A C I ^ = 30 &amp;#xB0; " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/dh5t0COgfMlHfO1UEjjQVzdsH5-MF01XJkrusi34vIFqY-c85jlQ7mKddtdM7v-VXVMS5ZzuL05e_sOBQMM13NDcdbjcV5Fc-srNgi8Z0PfqwhYGEA-snmMiWvnV0T7dwjDYpATm" style="width: 64.00px; height: 16.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 2.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="stack A C I with hat on top equals 30 degree"&gt; Trong tam giác vuông tại ta có: Diện tích đáy: . Ta có : Góc giữa và là S I A ^ = 45 &amp;#xB0; " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/pbvLQKivV-OZQyIVL2dzwrtGofwsOwX1_OAoBXvcv1eCmiIPmenyHXyRFXg_W_MidO4BXlaSPhA4YKwXnXfcBSM0q7y5TCWeuo5V9JKAmZYJKGqkn390EVVqFgAM9XAXzMywn3rF" style="width: 61.00px; height: 16.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 2.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="stack S I A with hat on top equals 45 degree"&gt; Suy ra tam giác vuông cân tại Thể tích khối chóp là là: .

Gọi  là trung điểm của  . Vì tam giác  cân tại  nên  và góc <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mrow><mi>A</mi><mi>C</mi><mi>I</mi></mrow><mo>^</mo></mover><mo>=</mo><mn>30</mn><mo>&#xB0;</mo></math> 

Trong tam giác  vuông tại  ta có:

 

Diện tích đáy:  .

Ta có :  

Góc giữa  và  là <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mrow><mi>S</mi><mi>I</mi><mi>A</mi></mrow><mo>^</mo></mover><mo>=</mo><mn>45</mn><mo>&#xB0;</mo></math> 

Suy ra tam giác  vuông cân tại  

Thể tích khối chóp là là: .

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác cân với , góc B A C ^ = 120 &amp;#xB0; " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/nMjYywgcq4n7u7Fnysc34GcPJMXD267hX69o-uc3JcyBYQxgYx9k5MQyIdF1Dyo0SvM02lOhOh...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG