Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp có đáy là hình thoi cạnh , B A D ^ = 60 ° " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/1GxTxzZ6CeFw0rplHT5uLUhMOfS_nu4bBzaoCmoz6Hlr4Vt90cX53NFQRT_Nc0vfsebhrp35Iai-i7NGE65jEHJik8X-Fip6ce5OR5w5wUYxKVjDH_-VDNiK-EdH-7zTifxTjYy7" style="width: 68.00px; height: 16.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 2.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="stack B A D with hat on top equals 60 degree"> , gọi Hình chiếu vuông góc của lên mặt phẳng là sao cho là trung điểm của Góc giữa và mp bằng . Khi đó thể tích khối bằng

Cho hình chóp  có đáy  là hình thoi cạnh , <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mrow><mi>B</mi><mi>A</mi><mi>D</mi></mrow><mo>^</mo></mover><mo>=</mo><mn>60</mn><mo>&#xB0;</mo></math>, gọi  Hình chiếu vuông góc của  lên mặt phẳng  là  sao cho  là trung điểm của  Góc giữa  và mp bằng . Khi đó thể tích khối  bằng

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có đều Lại có Từ S H &amp;#x22A5; A B C D &amp;#x21D2; S C ; A B C D ^ = S C H ^ = 45 &amp;#xB0; " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/6xY7BkRRRs-TwGKMgrOF1KSlmBsrGRDQMGrhPGf3tfhI01L4RoREvBKfJoKc3uhsZ2a2hN53Nm5S30lU5cGKapdEGKp24FPvsxoyJtXZ5rAxIbgAq-kgk3Wa9BXqjtnzE4peUCGs" style="width: 280.00px; height: 21.33px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="S H perpendicular open parentheses A B C D close parentheses rightwards double arrow open parentheses stack S C semicolon open parentheses A B C D close parentheses with hat on top close parentheses equals stack S C H with hat on top equals 45 degree"&gt; Do đó

C:\Users\LD\Desktop\DADDASDASD.png

Ta có  đều

Lại có

Từ <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>S</mi><mi>H</mi><mo>&#x22A5;</mo><mfenced><mrow><mi>A</mi><mi>B</mi><mi>C</mi><mi>D</mi></mrow></mfenced><mo>&#x21D2;</mo><mfenced><mover><mrow><mi>S</mi><mi>C</mi><mo>;</mo><mfenced><mrow><mi>A</mi><mi>B</mi><mi>C</mi><mi>D</mi></mrow></mfenced></mrow><mo>^</mo></mover></mfenced><mo>=</mo><mover><mrow><mi>S</mi><mi>C</mi><mi>H</mi></mrow><mo>^</mo></mover><mo>=</mo><mn>45</mn><mo>&#xB0;</mo></math>

Do đó

2

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp . Gọi lần lượt là trung điểm của . Tỷ số của thể tích khối chóp với thể tích khối chóp là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG