Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S . A BC D có đáy A BC D là hình thoi cạnh 2 a 3 ​ , góc B A D bằng 12 0 ∘ . Hai mặt phẳng ( S A B ) và ( S A D ) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy. Góc giữa mặt phẳng ( SBC ) và ( A BC D ) bằng 4 5 ∘ . Tính khoảng cách h từ A đến mặt phẳng ( SBC )

Cho hình chóp  có đáy là hình thoi cạnh , góc bằng . Hai mặt phẳng cùng vuông góc với mặt phẳng đáy. Góc giữa mặt phẳng  và bằng . Tính khoảng cách h từ A đến mặt phẳng

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Ta có S A ⊥ ( A BC D ) , gọi M là trung điểm của cạnh BC. Do △ A BC đều nên A M ⊥ BC Do đó góc giữa mặt phẳng ( SBC ) và ( A BC D ) là SM A = 4 5 ∘ Ta có: M A = A B . sin 6 0 ∘ = 3 a .Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên SM . Do đó A H ⊥ ( SBC ) ⇒ d ( A ; ( SBC ) ) = A H Ta có: A H = A M . sin 45 2 3 a 2 ​ ​

Đáp án C

Ta có , gọi M là trung điểm của cạnh BC. Do  đều nên 

Do đó góc giữa mặt phẳng  và  là 

Ta có:. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên SM .

Do đó 

Ta có: 


 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d : 2 x − 3 ​ = 1 y − 4 ​ = 1 z − 2 ​ và 2 điểm A ( 6 ; 3 ; − 2 ) , B ( 1 ; 0 ; − 1 ) .Gọi △ là đường thẳng đi qua B , vuông góc với d và thỏa mãn khoảng cách t...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG