Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp có đáy là hình bình hành .Mặt phẳng di động chứa đường thẳng và cắt các đoạn lần lượt tại . Mặt phẳng di động chứa đường thẳng và cắt lần lượt tại là giao điểm của là giao điểm của . Xét các mệnh đề sau: Đường thẳng luôn đi qua một điểm cố định.. Đường thẳng luôn đi qua một điểm cố định. Đường thẳng luôn đi qua một điểm cố định. Có bao nhiêu mệnh đề đúng?

Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành  .Mặt phẳng  di động chứa đường thẳng  và cắt các đoạn  lần lượt tại  . Mặt phẳng  di động chứa đường thẳng  và cắt  lần lượt tại  là giao điểm của  là giao điểm của  . Xét các mệnh đề sau:

 Đường thẳng  luôn đi qua một điểm cố định..

 Đường thẳng  luôn đi qua một điểm cố định.

 Đường thẳng  luôn đi qua một điểm cố định.

Có bao nhiêu mệnh đề đúng?

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. 3

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Trong mặt phẳng (ABCD), gọi . Khi đó M, O cố định Như vậy: E, F, M cùng nằm trên hai mặt phẳng (P) và (SCD), do đó ba điểm E, F, M thẳng hàng. Vậy đường thẳng È luôn đi qua một điểm cố định M. Tương tự ta có G, H, M cùng nằm trên hai mặt phẳng (Q) và (SAB), do đó G, H, M thẳng hàng Vậy cácđường thẳng GH luôn đi qua một điểm cố định M Do Tương tự ta cũng có Do ba điểm I, J, O thẳng hàng. Vậy IJ luôn đi qua điểm cố định O. Vậy ta chọn đáp án D

Trong mặt phẳng (ABCD), gọi M equals A B intersection C D comma space O equals A C intersection B D. Khi đó M, O cố định

Như vậy: E, F, M cùng nằm trên hai mặt phẳng (P) và (SCD), do đó ba điểm E, F, M thẳng hàng. Vậy đường thẳng È luôn đi qua một điểm cố định M.

Tương tự ta có G, H, M cùng nằm trên hai mặt phẳng (Q) và (SAB), do đó G, H, M thẳng hàng

Vậy cácđường thẳng GH luôn đi qua một điểm cố định M

Do open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell I element of A E subset of left parenthesis S A C right parenthesis end cell row cell I element of B F subset of left parenthesis S B D right parenthesis end cell end table rightwards arrow close I element of left parenthesis S A C right parenthesis intersection left parenthesis S B D right parenthesis

Tương tự ta cũng có J element of left parenthesis S A C right parenthesis intersection left parenthesis S B D right parenthesis semicolon space O element of left parenthesis S A C right parenthesis intersection left parenthesis S B D right parenthesis

Do ba điểm I, J, O thẳng hàng. Vậy IJ luôn đi qua điểm cố định O. Vậy ta chọn đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Cho t ứ di ệ n ABCD . G ọ i E , F , G l ầ n l ượ t l à tr ọ ng t â m c á c tam gi á c ABC , ACD , ABD . a) Ch ứ ng minh⁡( EFG )//( BCD ) . b) T í nh di ệ n t í ch tam gi á c EFG theo di ệ n t í ch c...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG