Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S . A BC D có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a , SA vuông góc với mặt phẳng ( A BC D ) và S A = 3 a . Mặtphẳng ( P ) chứa cạnh BC và cắt hình chóp S . A BC D theo thiết diện là một tứgiác có diện tích 3 2 5 ​ a 2 ​ . Tính khoảng cách h giữa đường thẳngAD và mặt phẳng ( P ) .

Cho hình chóp  có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, SA vuông góc với mặt phẳng  và  Mặt phẳng  chứa cạnh BC và cắt hình chóp  theo thiết diện là một tứ giác có diện tích  Tính khoảng cách h giữa đường thẳng AD và mặt phẳng 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Gọi M, N lần lượt là giao điểm của ( P ) với S A , S D ⇒ MN // A D ; kẻ A H ⊥ BM tại H A D ⊥ S A ; A D ⊥ A B ⇒ A D ⊥ ( S A B ) ⇒ MN ⊥ ( S A B ) ⇒ MN ⊥ MB và MN ⊥ A H * MN ⊥ MB ⇒ Thiết diện làhình thang vuông BMNC có diện tích là 2 MB ​ . ( MN + BC ) * A H ⊥ MN , A H ⊥ BM , MN // A D ⇒ A H là khoảng cách từ A D đến ( P ) ⇒ A H = h Đặt A M = x ( 0 < x < 3 a ) ⇒ SM = 3 a − x . Ta có: A D MN ​ = S A SM ​ (do MN // A D ). ⇒ a MN ​ = 3 a 3 a − x ​ ⇒ MN = 3 3 a − x ​ , mà MB = A B 2 + A M 2 ​ = a 2 + x 2 ​ Diện tích thiết diện là 3 2 5 ​ a 2 ​ ⇒ 2 a 2 + x 2 ​ ​ . ( 3 3 a − x ​ + a ) = 3 2 5 ​ a 2 ​ ⇔ a 2 + x 2 ​ . ( 6 a − x ) = 4 5 ​ a 2 ⇔ ( a 2 + x 2 ) ( 36 a 2 − 12 a x + x 2 ) = 80 a 4 ⇔ 36 a 4 − 12 a 3 x + a 2 x 2 + 36 a 2 x 2 − 12 a x 3 + x 4 − 80 a 4 = 0 ⇔ x 4 − 12 x 3 x + 37 x 2 a 2 − 12 a x 3 − 44 a 4 = 0 ⇒ x = 2 a ⇒ MB = a 5 ​ ⇒ h = A H = MB A M . A B ​ = a 5 ​ 2 a . a ​ = 5 ​ 2 a ​ = 5 2 5 ​ a ​ Vậy khoảng cách h giữa đường thẳng AD và mặt phẳng ( P ) là 5 2 5 ​ a ​ .

Chọn B

Gọi M, N lần lượt là giao điểm của  với  kẻ  tại H

 và 

Thiết diện là hình thang vuông  có diện tích là 

 là khoảng cách từ  đến 

Đặt  Ta có:  (do ).

 mà 

Diện tích thiết diện là 

Vậy khoảng cách h giữa đường thẳng AD và mặt phẳng  là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác cân với ; B A C ^ = 120 ° " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/nMjYywgcq4n7u7Fnysc34GcPJMXD267hX69o-uc3JcyBYQxgYx9k5MQyIdF1Dyo0SvM02lOhOhnbWC...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG