Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S . A BC có đáyABClà tam giác cân tạiA, Mlà trung điểmAB, Nlà trung điểmAC, ( SMC ) ⊥ ( A BC ) , ( SBN ) ⊥ ( A BC ) , G là trọng tâm tam giácABC, Ilà trung điểmBC. Mệnh đề nào sau đâyđúng?

Cho hình chóp  có đáy ABC là tam giác cân tại A, M là trung điểm AB, N là trung điểm AC,  là trọng tâm tam giác ABC, I là trung điểm BC. Mệnh đề nào sau đây đúng?

R. Robo.Ctvx44

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có Mà Ta có . Chọn C.

Ta có open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell left parenthesis S M C right parenthesis perpendicular left parenthesis ABC right parenthesis end cell row cell left parenthesis SBN right parenthesis perpendicular left parenthesis A B C right parenthesis end cell end table close

Mà S G equals left parenthesis S M C right parenthesis intersection left parenthesis S B N right parenthesis not stretchy rightwards double arrow S G perpendicular left parenthesis A B C right parenthesis

Ta có open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell B C perpendicular A I end cell row cell B C perpendicular S G end cell end table not stretchy rightwards double arrow B C perpendicular left parenthesis S A I right parenthesis close. Chọn C.

1

Câu hỏi tương tự

Hình tứ diện ABCD có AB, AC, AD đôi một vuông góc và AB = AC = AD = 3cm. Tính diện tích tam giác BCD.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG