Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S . A BC có đáyABClà tam giác cân tạiA, Mlà trung diểmAB, Nlà trung điểmAC, ( SMC ) ⊥ ( A BC ) , ( SBN ) ⊥ ( A BC ) , G là trọng tâm tam giácABC, Ilà trung điểmBC. Mệnh đề nào sau đâyđúng?

Cho hình chóp  có đáy ABC là tam giác cân tại A, M là trung diểm AB, N là trung điểm AC, ,  là trọng tâm tam giác ABC, I là trung điểm BC. Mệnh đề nào sau đây đúng?

R. Robo.Ctvx44

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ans

ans

1

Câu hỏi tương tự

Hình tứ diện ABCD có AB, AC, AD đôi một vuông góc và AB = AC = AD = 3cm. Tính diện tích tam giác BCD.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG