Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp có vuông góc , và B A C ^ = 60 ° " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/aR-c-Awz4q33EKnX9qA6up1vM0J-c4XttgZChcZHlYOGcjRc-2jJlHe8VNBEiNYjWnvwGuWgGWUNEY-ziR-YVA4jnO1EyaJFV2q_zJRbjMxBtdYmcMByoKTzBmRl4tpfe6y9wb0i" style="width: 68.00px; height: 16.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 2.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="stack B A C with hat on top equals 60 degree"> . Các điểm lần lượt là hình chiếu của trên và . Biết góc giữa hai mặt phẳng và bằng . Tính thể tích khối chóp .

 Cho hình chóp   có  vuông góc ,   và <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mrow><mi>B</mi><mi>A</mi><mi>C</mi></mrow><mo>^</mo></mover><mo>=</mo><mn>60</mn><mo>&#xB0;</mo></math>. Các điểm   lần lượt là hình chiếu của  trên  và . Biết góc giữa hai mặt phẳng  và  bằng . Tính thể tích khối chóp .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác . Kẻ đường kính của đường tròn . Ta có: và (do vuông góc ). Suy ra , do đó . Mà , suy ra , do đó (1). Ta có: và (do vuông góc ). Suy ra , do đó . Mà , suy ra , do đó (2). Từ (1) và (2) suy ra . Mà . Do đó A H K , A B C ^ = S D , S A ^ = A S D ^ = 45 &amp;#xB0; " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/qMvqm1j-UJww-nLxivcWsWKRCoFF1kaHi519SjmIT8WwVnHgFs1iW5aq9sUB2bs2pCaKGtYBEoKePbTFzCGcQ19wSrYi7FFymfS0dWTf5yW5IypyykZ6jrFbTgF1re_fTvOyEZGa" style="width: 258.67px; height: 21.33px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="open parentheses stack open parentheses A H K close parentheses comma open parentheses A B C close parentheses with hat on top close parentheses equals open parentheses stack S D comma S A with hat on top close parentheses equals stack A S D with hat on top equals 45 degree"&gt; (do tam giác vuông tại ). Diện tích tam giác : . Xét tam giác : ; . Mà . Xét tam giác : tan A S D ^ = A D S A &amp;#x21D2; S A = A D tan A S D ^ = 2 21 3 tan 45 &amp;#xB0; = 2 21 3 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/uRn0WhksLDEWA9E_cdvPCQ-8nl5LeYufk42FQc4svuR4p6pZCIlWLDEsuO2CJy_QEfjXonmHkz7JL3EmOG2EWOm7evgdGXvyj8r6TA53yKwXDdv8Up_11J-3goYTedCBTIw30jJt" style="width: 245.33px; height: 116.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="tan stack A S D with hat on top equals fraction numerator A D over denominator S A end fraction rightwards double arrow S A equals fraction numerator A D over denominator tan stack A S D with hat on top end fraction equals fraction numerator begin display style fraction numerator 2 square root of 21 over denominator 3 end fraction end style over denominator tan 45 degree end fraction equals fraction numerator 2 square root of 21 over denominator 3 end fraction"&gt; . Thể tích hình chóp : .

Gọi  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác .

Kẻ đường kính  của đường tròn .

Ta có:  và  (do  vuông góc ).

Suy ra , do đó .

, suy ra , do đó  (1).

Ta có:  và  (do  vuông góc ).

Suy ra , do đó .

, suy ra , do đó    (2).

Từ (1) và (2) suy ra .

.

Do đó <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfenced><mover><mrow><mfenced><mrow><mi>A</mi><mi>H</mi><mi>K</mi></mrow></mfenced><mo>,</mo><mfenced><mrow><mi>A</mi><mi>B</mi><mi>C</mi></mrow></mfenced></mrow><mo>^</mo></mover></mfenced><mo>=</mo><mfenced><mover><mrow><mi>S</mi><mi>D</mi><mo>,</mo><mi>S</mi><mi>A</mi></mrow><mo>^</mo></mover></mfenced><mo>=</mo><mover><mrow><mi>A</mi><mi>S</mi><mi>D</mi></mrow><mo>^</mo></mover><mo>=</mo><mn>45</mn><mo>&#xB0;</mo></math> (do tam giác  vuông tại ).

Diện tích tam giác : .

Xét tam giác :

;

.

.

Xét tam giác :

<math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>tan</mi><mover><mrow><mi>A</mi><mi>S</mi><mi>D</mi></mrow><mo>^</mo></mover><mo>=</mo><mfrac><mrow><mi>A</mi><mi>D</mi></mrow><mrow><mi>S</mi><mi>A</mi></mrow></mfrac><mspace linebreak="newline"/><mo>&#x21D2;</mo><mi>S</mi><mi>A</mi><mo>=</mo><mfrac><mrow><mi>A</mi><mi>D</mi></mrow><mrow><mi>tan</mi><mover><mrow><mi>A</mi><mi>S</mi><mi>D</mi></mrow><mo>^</mo></mover></mrow></mfrac><mo>=</mo><mfrac><mstyle displaystyle="true"><mfrac><mrow><mn>2</mn><msqrt><mn>21</mn></msqrt></mrow><mn>3</mn></mfrac></mstyle><mrow><mi>tan</mi><mn>45</mn><mo>&#xB0;</mo></mrow></mfrac><mo>=</mo><mfrac><mrow><mn>2</mn><msqrt><mn>21</mn></msqrt></mrow><mn>3</mn></mfrac></math>.

Thể tích hình chóp :

 .

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối tứ diện có thể tích . Gọi là thể tích của khối đa diện có các đỉnh là các trung điểm của các cạnh tứ diện đã cho. Tính tỷ số .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG