Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp có , , và A S B ^ = B S C ^ = C S A ^ = 60 ° " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/dDg2-cXYgG0mYijXqyhShPwgtlJRaZD0wU3CynAKIRpzWuwElpYv0F2vdb5cHYhNf9Vo40QqSTlPOoFsr0TGMCUqoeHStMqBGhdcKo6tX0DREAT0rJOWPBCCJOTj0RZ0ylVApWij" style="width: 156.00px; height: 16.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 2.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="stack A S B with hat on top equals stack B S C with hat on top equals stack C S A with hat on top equals 60 degree"> . Tính thể tích của khối chóp đã cho.

Cho hình chóp  có , ,  và <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mrow><mi>A</mi><mi>S</mi><mi>B</mi></mrow><mo>^</mo></mover><mo>=</mo><mover><mrow><mi>B</mi><mi>S</mi><mi>C</mi></mrow><mo>^</mo></mover><mo>=</mo><mover><mrow><mi>C</mi><mi>S</mi><mi>A</mi></mrow><mo>^</mo></mover><mo>=</mo><mn>60</mn><mo>&#xB0;</mo></math>. Tính thể tích của khối chóp đã cho.

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Trên cạnh , lần lượt lấy điểm , sao cho . Ta có A S B ' ^ = B ' S C ' ^ = C S A ^ = 60 &amp;#xB0; " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/q7CT0Pa3EzOYh7AbEJPpG8vIYhy1igg2qAT_NFWzddzs2KZ55JLDbR4sgRrlM_Qr0soR09eYt5s75XmHanbQ_Bv60NIWrVj4pnsLmuyc8-K35ZTXsbGLTkDb4hzwseWBcpniz6cN" style="width: 171.00px; height: 16.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 2.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="stack A S B apostrophe with hat on top equals stack B apostrophe S C apostrophe with hat on top equals stack C S A with hat on top equals 60 degree"&gt; nên là tứ diện đều cạnh . Gọi là tâm của tam giác , là trung điểm . Ta có: . . Thể tích khối chóp là . Ta lại có: . Vậy .

Trên cạnh ,  lần lượt lấy điểm ,  sao cho .

Ta có <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mrow><mi>A</mi><mi>S</mi><mi>B</mi><mo>'</mo></mrow><mo>^</mo></mover><mo>=</mo><mover><mrow><mi>B</mi><mo>'</mo><mi>S</mi><mi>C</mi><mo>'</mo></mrow><mo>^</mo></mover><mo>=</mo><mover><mrow><mi>C</mi><mi>S</mi><mi>A</mi></mrow><mo>^</mo></mover><mo>=</mo><mn>60</mn><mo>&#xB0;</mo></math> nên là tứ diện đều cạnh .

Gọi  là tâm của tam giác ,  là trung điểm .

Ta có: .

.

Thể tích khối chóp  là .

Ta lại có:

.

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp . Gọi lần lượt là trung điểm của . Tỷ số của thể tích khối chóp với thể tích khối chóp là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG