Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S . A BC có S A = SB = SC = 3 , tam giác A BC vuông cân tại B và A C = 2 2 ​ . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của A C và BC . Trên hai cạnh S A , SB lấy các điểm P , Q tương ứng sao cho SP = 1 , SQ = 2. Tính thể tích V của tứ diện MNPQ .

Cho hình chóp  có  tam giác  vuông cân tại  và  Gọi  lần lượt là trung điểm của  và  Trên hai cạnh  lấy các điểm  tương ứng sao cho  Tính thể tích V của tứ diện 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Gọi I là giao điểm của PQ và AB V MNPQ ​ = V I . MPN ​ − V I . QMN ​ = V P . MN I ​ − V Q . MN I ​ . Tính diện tích △ MN I MN = 1 Gọi E là trung điểm SQ ⇒ PE // A B và PE = 3 1 ​ A B Ta có △ PEQ = △ I BQ ( g . c . g ) ⇒ PE = I B ⇒ I B = 3 1 ​ A B = 3 2 ​ . I N 2 = B N 2 + I B 2 = 1 + 9 4 ​ = 9 13 ​ ⇒ I N = 3 13 ​ ​ . Áp dụng định lí cosin cho tam giác IAM có: I M = I A 2 + A M 2 − 2 I A . A M . cos 4 5 ∘ = ( 3 8 ​ ) 2 + ( 2 ​ ) 2 − 2. 3 8 ​ . 2 ​ . 2 2 ​ ​ = 9 34 ​ ⇒ I M = 9 34 ​ ​ . cos MN I = 2. MN . I N M N 2 + I N 2 − M I 2 ​ = 2.1. 3 13 ​ ​ 1 + 9 13 ​ − 9 34 ​ ​ = 13 − 2 13 ​ ​ . sin MN I = 1 − cos 2 MN I ​ = 13 ​ 3 ​ . S MN I ​ = 2 1 ​ . MN . N I . sin MN I = 2 1 ​ .1. 3 13 ​ ​ . 13 ​ 3 ​ = 2 1 ​ . V MNPQ ​ = 3 1 ​ . d ( P ; ( M I N ) ) . S M I N ​ − 3 1 ​ . d ( Q ; ( M I N ) ) . S M I N ​ = 3 1 ​ . 3 2 ​ d ( S ; ( M I N ) ) . S M I N ​ − 3 1 ​ . 3 1 ​ . d ( S ; ( M I N ) ) . S M I N ​ = 3 1 ​ . 3 1 ​ d ( S ; ( M I N ) ) . S M I N ​ = 9 1 ​ d ( S ; ( A BC ) ) . S M I N ​ Vì S A = SB = SC nên hình chiếu của đình S trên mặt phẳng ( A BC ) là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Mà tam giác ABC vuông tại B nên tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC chính là điểm M. Vậy V MNPQ ​ = 9 1 ​ . 7 ​ . 2 1 ​ = 18 7 ​ ​ .

Chọn A

Gọi I là giao điểm của PQ và AB

Tính diện tích 

Gọi E là trung điểm SQ và 

Ta có 

Áp dụng định lí cosin cho tam giác IAM có:

Vì  nên hình chiếu của đình S trên mặt phẳng  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Mà tam giác ABC vuông tại B nên tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC chính là điểm M.

Vậy 

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A( 1;3;-2) và điểm B( 3;-1;4) . Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG