Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S . A BC có S A = a , SB = b , SC = c . Một mặt phẳng ( α ) luôn đi qua trọng tâm của tam giác ABC, cắt các cạnh S A , SB , SC lần lượt tại A ′ , B ′ , C ′ . Tìm giá trị nhỏ nhất của P = S A ′ 2 1 ​ + S B ′ 2 1 ​ + S C ′ 2 1 ​ .

Cho hình chóp  có . Một mặt phẳng  luôn đi qua trọng tâm của tam giác ABC, cắt các cạnh  lần lượt tại . Tìm giá trị nhỏ nhất của

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC Ta có 3 SG = S A + SB + SC = S A ′ S A ​ S A ′ + S B ′ SB ​ S B ′ + S C ′ SC ​ S C ′ Mà G , A ′ , B ′ , C ′ đồng phẳng nên Theo bất đẳng thức Cauchy - Schwarz ta có Đẳng thức xảy ra khi a S A ′ 1 ​ = b S B ′ 1 ​ = c S C ′ 1 ​ kết hợp với S A ′ a ​ + S B ′ b ​ + S C ′ c ​ = 3 ta được S A ′ = 3 a a 2 + b 2 + c 2 ​ , S B ′ = 3 b a 2 + b 2 + c 2 ​ , S C ′ = 3 c a 2 + b 2 + c 2 ​ . Vậy GTNN của S A ′2 1 ​ + S B ′2 1 ​ + S C ′2 1 ​ là a 2 + b 2 + c 2 9 ​

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC
Ta có 


 đồng phẳng nên fraction numerator S italic A over denominator S italic A to the power of prime end fraction plus fraction numerator S B over denominator S B to the power of prime end fraction plus fraction numerator S C over denominator S C to the power of prime end fraction equals 3 not stretchy left right double arrow fraction numerator italic a over denominator S italic A to the power of prime end fraction plus fraction numerator italic b over denominator S B to the power of prime end fraction plus fraction numerator italic c over denominator S C to the power of prime end fraction equals 3
Theo bất đẳng thức Cauchy - Schwarz ta có

open parentheses fraction numerator 1 over denominator S italic A to the power of prime 2 end exponent end fraction plus fraction numerator 1 over denominator S B to the power of prime 2 end exponent end fraction plus fraction numerator 1 over denominator S C to the power of prime squared end exponent end fraction close parentheses open parentheses italic a squared plus italic b squared plus italic c squared close parentheses greater or equal than open parentheses fraction numerator italic a over denominator S italic A to the power of prime end fraction plus fraction numerator italic b over denominator S B to the power of prime end fraction plus fraction numerator italic c over denominator S C to the power of prime end fraction close parentheses squared

not stretchy left right double arrow fraction numerator 1 over denominator S italic A to the power of prime 2 end exponent end fraction plus fraction numerator 1 over denominator S B to the power of prime squared end exponent end fraction plus fraction numerator 1 over denominator S C italic apostrophe squared end fraction greater or equal than fraction numerator 9 over denominator italic a squared plus italic b squared plus italic c squared end fraction

Đẳng thức xảy ra khi  kết hợp với  ta được

Vậy GTNN của  là 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho bốn điểm: A(6; -2; 3), B(0; 1; 6), C(2; 0; -1), D(4; 1; 0). Chứng minh rằng A, B, C, D là bốn đỉnh của một tứ diện.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG