Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chữ nhật A BC D . A ′ B ′ C ′ D ′ có A B = 4 a ; BC = 2 a ; A A ′ = 2 a . Tính sin của góc giữa đường thẳng B D ′ và mặt phẳng ( A ′ C ′ D )

Cho hình chữ nhật  có  . Tính sin của góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi O = A ′ C ′ ∩ B ′ D ′ , I = B D ′ ∩ D O ta có I là trọng tâm tam giác ( A ′ C ′ D ) Kẻ DH ⊥ A ′ C ′ ; D ′ K ⊥ DH ⇒ D ′ K ⊥ ( D A ′ C ′ ) Vậy góc ( B D ′ , ( D A ′ C ) ) = ∠ D ′ I K D ′ I = 3 1 ​ B D ′ = 3 2 6 ​ ​ a ; H D ′2 1 ​ = A ′ D ′2 1 ​ D ′ C ′2 1 ​ ⇒ D ′ H = 5 4 5 ​ ​ a D ′ K 2 1 ​ = D ′ D 2 1 ​ + D ′ H 2 1 ​ ⇒ D ′ K = 3 4 ​ a sin ( α ) = D ′ I D ′ K ​ = 3 6 ​ ​

Gọi  ta có I là trọng tâm tam giác 

Kẻ 

Vậy góc

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua gốc tọa độ vuông góc với hai mặt phẳng (Q): 2x – y + 3z – 1 = 0 và (R): x + 2y +z = 0.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG