Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chữ nhậtABCD cóAB=8cm,BC=6cm.KẻBH vuông góc vớiAC tạiH,DM vuông góc vớiAC tạiM. a) Chứng minhΔABH đồng dạng vớiΔACB và suy raAC.AH=AB2. b) Tính độ dài các đoạn thẳngAC,BH,CH. c) GọiIlà điểm đối xứng vớiBquaAC. Chứng minhDM=IH vàACID là hình thang cân. d) GọiE,FE,Flần lượt là trung điểm củaAH,CD vàKlà giao điểm củaBF vớiAC. Chứng minhBF.EK ≥ BE.EF.

Cho hình chữ nhật ABCD có AB=8cm,BC=6cm. Kẻ BH vuông góc với AC tại H,DM  vuông góc với AC tại M.

a) Chứng minh ΔABH đồng dạng với ΔACB và suy ra AC.AH=AB2.

b) Tính độ dài các đoạn thẳng AC,BH,CH.

c) Gọi I là điểm đối xứng với B qua AC. Chứng minh DM=IH và ACID là hình thang cân.

d) Gọi E,FE,F lần lượt là trung điểm của AH,CD và K là giao điểm của BF với AC.

Chứng minh BF.EK ≥ BE.EF. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: a) Chứng minh ΔABH∽ΔACB qua trường hợp đồng dạng góc – góc. b) Áp dụng định lý Pytago tínhAC, sau đó áp dụngAC.AH= tínhAH rồi tínhBH,CH. c) Chứng minhDM=IH(=BH). Chứng minhID // MH ⇒ ID // AC ⇒ACID là hình thang và∠DAM=∠ICH ⇒ ACID là hình thang cân d) GọiN là trung điểmBHBH⇒ ENCF là hình bình hành⇒ EF // NC màNlà trực tâm tam giácBEC ⇒ NC⊥EB. Suy raΔBEF vuông tạiE Gọi Lời giải chi tiết: a) Chứng minhΔABHđồng dạng vớiΔACBvà suy raAC.AH= ⇒ BE.EF ≤ BF.EK (đpcm).

Phương pháp giải:

a) Chứng minh  ΔABH∽ΔACB qua trường hợp đồng dạng góc – góc.

b) Áp dụng định lý Pytago tính AC,  sau đó áp dụng AC.AH=A B squared tính AH rồi tính BH,CH.

c) Chứng minh DM=IH(=BH).

Chứng minh ID // MH ⇒ ID // AC ⇒ACID là hình thang và ∠DAM=∠ICH ⇒ ACID là hình thang cân

d) Gọi N là trung điểm BHBH ⇒ ENCF là hình bình hành ⇒ EF // NC mà N là trực tâm tam giác BEC ⇒ NC⊥EB.

Suy ra ΔBEF vuông tại E

Gọi

 E P perpendicular B F space left parenthesis P element of B F right parenthesis space m à space K element of B F rightwards double arrow E K greater or equal than E P rightwards double arrow B E. E F equals E P. B F less or equal than E K. B F

Lời giải chi tiết:

a) Chứng minh ΔABH đồng dạng với ΔACB và suy ra AC.AH=A B squared 

⇒ BE.EF ≤ BF.EK (đpcm).

 

6

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 2x 3 - 3x 2 b) x 2 + 5xy + x + 5y c) x 2 - 36 + 4xy + 4y 2

15

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG