Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình cầu bán kính R. Diện tích của mặt cầu tương ứng là

Cho hình cầu bán kính R. Diện tích của mặt cầu tương ứng là
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn b Diện tích mặt cầu có bán kính R bằng 4 π R 2

Chọn b

Diện tích mặt cầu có bán kính R bằng 

1

Câu hỏi tương tự

Diện tích của mặt cầu có bán kính r = 3 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG