Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình bát diện đều cạnh a. Gọi S là tổng diện tích tất cả các mặt của hình bát diện đó. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Cho hình bát diện đều cạnh a. Gọi S là tổng diện tích tất cả các mặt của hình bát diện đó. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Bát diện đều là hình đa diện đều có 8 mặt đều là tam giác đều. Do đó S = 8 ( 4 3 ​ a 2 ​ ) = 2 3 ​ a 2 .

Chọn B
Bát diện đều là hình đa diện đều có 8 mặt đều là tam giác đều. Do đó 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho bốn vectơ a = ( 2 , 6 , − 1 ) ; b = ( 2 , 1 , − 1 ) ; c = ( − 4 , 3 , 2 ) ; d = ( 2 , 11 , − 1 ) .Tìm tọa độ ba vectơ đồng phẳng.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG