Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình bình hành ABCD với A ( − 3 ; − 2 ; 0 ) , B ( 3 ; − 3 ; 1 ) , C ( 5 ; 0 ; 2 ) Tìm tọa độ đỉnh D và tính góc giữa hai vecto A C và B D

Cho hình bình hành ABCD với  ,  ,   
Tìm tọa độ đỉnh D và tính góc giữa hai vecto   và    

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có B A = ( − 6 ; 1 ; − 1 ) , BC = ( 2 ; 3 ; 1 ) . Vì tọa độ của hai vecto đó không tỉ lệ nên ba điểm A,B,C không thẳng hàng. Gọi D ( x , y , z ) . Tứ giác ABCD là hình bình hành khi và chỉ khi A D = BC ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x + 3 = 2 y + 2 = 3 z = 1 ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = − 1 y = 1 z = 1 ​ . Vậy D ( − 1 ; 1 ; 1 ) Ta có A C = ( 8 ; 2 ; 2 ) , B D = ( − 4 ; 4 ; 0 ) , do đó: cos ( A C , B D ) = 72 ​ . 32 ​ − 32 + 8 ​ = − 2 1 ​ . Vậy ( A C , B D ) = 12 0 o

Ta có   . Vì tọa độ của hai vecto đó không tỉ lệ nên ba điểm A,B,C không thẳng hàng.
Gọi  . Tứ giác ABCD là hình bình hành khi và chỉ khi
  . Vậy  
Ta có   , do đó:
  . Vậy   

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong h ẹ toa độ tr ự c chu ẩ n cho h ọ m ạ t ph ẳ ng P m c ó ph ươ ng trinh 2 x + y + z − 1 + m ( x + y + z + 1 ) = 0 m l à tham sô Ch ứ ng minh răng v ớ i m ọ i m , m ặ t ph ẳ ng P m lu ô n đ i q...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG