Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình bình hành ABCD, đường chéo lớn BD. Qua A kẻ đường thẳng cắt các đoạn thẳng BD,BC lần lượt tại E và F, cắt tia DC tại K. a. Chứng minh rằng AE 2 = EF.EK b. Kẻ AH ⊥ BD, BN ⊥ CD, BM ⊥ AD (H ∈ BD, N ∈ CD, M ∈ AD).Chứng minh rằng: 1. ∆ AHB đồng dạng với ∆BND 2. AD.DM + DC.DN = BD 2

Cho hình bình hành ABCD, đường chéo lớn BD. Qua A kẻ đường thẳng cắt các đoạn thẳng BD,BC lần lượt tại E và F, cắt tia DC tại K.

a. Chứng minh rằng AE2 = EF.EK

b. Kẻ AH ⊥ BD, BN ⊥ CD, BM ⊥ AD (H ∈ BD, N ∈ CD, M ∈ AD).Chứng minh rằng:

1. ∆ AHB đồng dạng với ∆BND

2. AD.DM + DC.DN = BD2

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a)AD//BF, suy ra: AB//DK, suy ra: Từ (1) và (2) suy ra => AE2 = EF.EK b1) ∆AHB đồng dạng với ∆BND (gg) b2) ∆ADH ~ ∆BDM(gg), suy ra: AD.DM = DH.DB(1) ∆AHB đồng dạng với ∆BND(cmt) suy ra:AB.DN = BD.BH. Mà AB = CD, suy ra: DC.DN = BD.BH (2) Từ (1) và (2) suy ra: AD.DM+DC.DN=BD 2

a) AD//BF, suy ra: fraction numerator A E over denominator E F end fraction equals fraction numerator E D over denominator E B end fraction left parenthesis 1 right parenthesis

AB//DK, suy ra: fraction numerator E D over denominator E B end fraction equals fraction numerator E K over denominator A E end fraction left parenthesis 2 right parenthesis

Từ (1) và (2) suy ra fraction numerator A E over denominator E F end fraction equals fraction numerator E K over denominator A E end fraction => AE2 = EF.EK

b1) ∆AHB đồng dạng với ∆BND (gg)

b2) ∆ADH ~ ∆BDM(gg), suy ra: AD.DM = DH.DB(1)

∆AHB đồng dạng với ∆BND(cmt) suy ra:AB.DN = BD.BH.

Mà AB = CD, suy ra: DC.DN = BD.BH (2)

Từ (1) và (2) suy ra: AD.DM+DC.DN=BD2

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình sau:(5x + 2)(4x - 6) = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG