Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình 1, hãy kể tên : a) Các tia đối nhau. b) Các tia trùng nhau. c) Các tia không có điểm chung. d) Các tia có chung hai điểm A và B.

Cho hình 1, hãy kể tên : 

a) Các tia đối nhau.

b) Các tia trùng nhau.

c) Các tia không có điểm chung.

d) Các tia có chung hai điểm A và B. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Các tia đối nhau : Ax và Ay ; Ax và AB ; Bx và By ; BA và By. b) Các tia trùng nhau : AB và Ay ; BA và Bx c) Các tia không có điểm chung : Ax và By. d) Các tia có chung hai điểm A và B : Bx và Ay.

a) Các tia đối nhau : Ax và Ay ; Ax và AB ; Bx và By ;

BA và By.

b) Các tia trùng nhau : AB và Ay ; BA và Bx

c) Các tia không có điểm chung : Ax và By. 

d) Các tia có chung hai điểm A và B : Bx và Ay.

 

2

Câu hỏi tương tự

Tính bằng cách hợp lí (nếu có thể):

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG