Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho họ đường cong Tìm m để đường cong ( C m ​ ) có cực đại, cực tiểu.

Cho họ đường cong display style y equals fraction numerator negative x to the power of 2 end exponent plus m x minus m to the power of 2 end exponent over denominator x minus m end fraction not stretchy left parenthesis C m not stretchy right parenthesis

Tìm m để đường cong  có cực đại, cực tiểu.

 

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

. Hàm số có cực đại cực tiểu ⇔ y'=0 có hai nghiệm phân biệt ⇔ − x 2 + 2 m x = 0 có hai nghiệm phân biệt (  = m ) ⇔ m  = 0

display style y to the power of straight prime end exponent equals fraction numerator negative x to the power of 2 end exponent plus 2 m x over denominator not stretchy left parenthesis x minus m not stretchy right parenthesis to the power of 2 end exponent end fraction. Hàm số có cực đại cực tiểu y'=0 có hai nghiệm phân biệt  có hai nghiệm phân biệt 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x m m x 2 [ m 1 ] x + m 2 + m ​ a. Khào sát sự biên thiền và vê đó th hàm sớ khi m . Từ đó thị đã vẽ suy ra đồ thi y = x − 1 x 2 + 2 ​ b, Tim x 0 để v ơ i moi m =0 ti ê p tuy ể n ...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG