Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 + mx 2 + x+ 1. Giá trị lớn nhất của m để hàm số đồng biến trên tập xác định là:...

Cho hàm số y = 1 thirdx3 + mx2 + x + 1. Giá trị lớn nhất của m để hàm số đồng biến trên tập xác định là:...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm M ( 6 ; 0 ; 0 ) , N ( 0 ; 6 ; 0 ) , P ( 0 ; 0 ; 6 ) . Hai mặt cầu có phương trình ( S 1 ​ ) : x 2 + y 2 + z 2 − 2 x − 2 y + 1 = 0 và ( S 2 ​ ) : x 2 + ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG