Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 - 4x. Số giao điểm của đồ thị hàm số và trục Ox bằng

Cho hàm số y = x- 4x. Số giao điểm của đồ thị hàm số và trục Ox bằng

  1. 0

  2. 2

  3. 3

  4. 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Đ ư ờ n g c o n g t r o n g h ì n h b ê n dưới là đồ t h ị của m ộ t h à m s ố t r o ng b ố n hàm số đ ư ợ c l i ệ t k ê ở bốn p hư ơ n g á n A , B , C , D d ư ớ i đ â y . H ỏ i h àm s ố đ ó là h à m ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG