Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 2 - 2mx 2 + 5x - 3. Biết đồ thị hàm số qua điểm (1;-1) Vậy điểm cực tiểu của đồ thị có hoành độ là:

Cho hàm số y = x2 - 2mx2 + 5x - 3. Biết đồ thị hàm số qua điểm (1;-1) Vậy điểm cực tiểu của đồ thị có hoành độ là:
 

  1. negative 5 over 3

  2. 5 over 3

  3. negative 1

  4. 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho h à m s ố y = x 3 − 3 m x 2 + 4 m 2 − 2 c ó đồ th ị l à . T ì m m để đồ th ị h à m s ố c ó hai đ i ể m c ự c tr ị A , B sao cho di ệ n t í ch tam gi á c A BC b ằ ng 4 , v ớ i C ( 1 ; 4 ) .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG