Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y= x − 1 x + 1 ​ xác định trên (1;+∞). Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số, giá trị của m nằm trong khoảng nào sau đây?

Cho hàm số y= xác định trên (1;+∞). Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số, giá trị của m nằm trong khoảng nào sau đây?

R. Roboteacher15

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x−1+ x − 1 1 ​ ≥2,∀x∈(1; +∞) ⇔ x+ x − 1 1 ​ ≥3,∀x∈(1; +∞). D ấu"="xảy ra khix−1= x − 1 1 ​ ⇔ x 2 −2x=0 ⇔ x=2,∀x∈(1; +∞). Vậym= min y ( 1 ; + 4 m u + ∞ ) ​ =3. => x ∈ ( 2 ; 8 )

x−1+≥2, ∀x∈(1; +∞) 

⇔ x+≥3, ∀x∈(1; +∞).
Dấu "=" xảy ra khi x−1=

⇔ −2x=0 

⇔ x=2, ∀x∈(1; +∞).
Vậy m= =3.

=> x 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho a 1 < a 2 < a 3 và b 1 < b 2 < b 3 Chứng minh rằng a 1 b 2 + a 2 b 3 + a 3 b 1 < a 1 b 1 + a 2 b 2 + a 3 b 3 .

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG