Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = .Tìm các giá trị của tham số m để hàm số (1)có 3 điểm cực trị thỏa mãn giá trị cực tiểu đạt giá trị lớn nhất

Cho hàm số y = x to the power of 4 space minus space 2 left parenthesis m squared space plus space 1 right parenthesis x squared space plus 1. Tìm các giá trị của tham số m để hàm số (1) có 3 điểm cực trị thỏa mãn giá trị cực tiểu đạt giá trị lớn nhất

  1. m = 2

  2. m = - 1

  3. m = - 2

  4. m = 0

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số (1) luôn có 3 điểm cực trị tại mọi m giá trị cực tiểu Vì

y apostrophe space equals space 4 x cubed space minus 4 left parenthesis m squared plus 1 right parenthesis x

y apostrophe space equals space 0 space left right double arrowopen square brackets table row cell x equals 0 end cell row cell x equals plus-or-minus square root of m squared plus 1 end root end cell end table closerightwards double arrowHàm số (1) luôn có 3 điểm cực trị tại mọi m

x subscript C T end subscript space equals space plus-or-minus square root of m squared plus 1 end root space

rightwards double arrowgiá trị cực tiểu y subscript C T end subscript space equals space minus left parenthesis m squared plus 1 right parenthesis space plus space 1

Vì left parenthesis m squared plus 1 right parenthesis space greater or equal than space 1 space rightwards double arrow space y subscript C T end subscript space less or equal than 0 space left right double arrow m squared space plus space 1 space equals space 1 space rightwards double arrow m space equals space 0

2

Câu hỏi tương tự

Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m ∈ [ − 40 ; 40 ] để giá trị lớn nhất của hàm số ∣ ∣ ​ x 3 − 3mx + 1 ∣ ∣ ​ trên đoạn [ 1 ; 3 ∣ nằm trong đoạn [ 6 ; 10 ] ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG