Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y= sin 2 ( 2 x ) . Giá trị của biểu thức y ( 3 ) + y " + 16 y ′ + 16 y − 8 là kết quả nào sau đây?

Cho hàm số y=. Giá trị của biểu thức  là kết quả nào sau đây?

  1. -8 .

  2. 0.

  3. 8.

  4. 16.

R. Robo.Ctvx42

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y= sin 2 ( 2 x ) ⇒ y ′ = 2 sin ( 4 x ) ⇒ y " = 8 cos ( 4 x ) ⇒ y ( 3 ) = − 32 sin ( 4 x ) . Khi đó y ( 3 ) + y " + 16 y ′ + 16 y − 8 = − 32 sin ( 4 x ) + 8 cos ( 4 x ) + 32 sin ( 4 x ) + 16 sin 2 ( 2 x ) − 8 = 8 cos ( 4 x ) + 16 sin 2 ( 2 x ) − 8 = 8 cos ( 4 x ) + 16. 2 1 − cos ( 4 x ) ​ − 8 = 0.

Ta có y=

Khi đó =++=

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số y = f ( x ) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG