Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên R, bảng xét dấu của f'(x) như sau: số điểm cực trị của hàm số đã cho là

Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên R, bảng xét dấu của f' (x) như sau:

số điểm cực trị của hàm số đã cho là

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. 3

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào bảng xét dấu f '(x) ta thấy f '(x) có 3 lần đổi dấu nên hàm số f(x) có 3 điểm cực trị.

Dựa vào bảng xét dấu f ' (x) ta thấy f '(x) có 3 lần đổi dấu

nên hàm số f(x) có 3 điểm cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Cho bất phương trình Gi ả i bât ph ươ ng tr ì nh khi a=-2 Tim tât c ả c á c gi á tr ị c ủ a tham sôa để bât ph ươ ng trinh c ó nghi ệ m.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG