Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số: y=f(x)= 3 4 x 3 ​ − 2 ( 1 − sin α ) x 2 − ( 1 + cos 2 α ) x + 1 với α là tham số. Gọi x1, x2 là hoành độ các điểm cực trị. Tìm α sao cho x 1 2 ​ + x 2 2 ​ = 1.

Cho hàm số: y=f(x)= với  là tham số. Gọi x1, x2 là hoành độ các điểm cực trị. Tìm  sao cho 

R. Robo.Ctvx25

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x 1 2 ​ + x 2 2 ​ = 1 ⇔ { y ′ c o ˊ hai n g hi ệ m p h a ^ n bi ệ t ( x 1 ​ + x 2 ​ ) 2 − 2 x 1 ​ x 2 ​ = 1 ​ ⇔ { α  = 2 π ​ + k 2 π ( 1 − sin α ) 2 + co s 2 α = 1 ​ ⇔ { α  = 2 π ​ + k 2 π sin α = 2 1 ​ ​ ⇔ a = 6 π ​ + k 2 π hay a = 6 5 π ​ + k 2 π ( k ∈ Z ) .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giới hạn sau:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG