Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y=f(x) thỏa mãn và có bảng biến thiên như sau Giá trị lớn nhất của m để phương trình có nghiệm trên đoạn là

Cho hàm số y=f(x) thỏa mãn f open parentheses 0 close parentheses less than 7 over 6 và có bảng biến thiên như sau 

Giá trị lớn nhất của m để phương trình e to the power of 2 f cubed open parentheses x close parentheses minus 13 over 2 f squared open parentheses x close parentheses plus 7 f open parentheses x close parentheses minus 1 half end exponent equals m có nghiệm trên đoạn open square brackets 0 semicolon 2 close square brackets là

  1. e squared

  2. e to the power of 15 over 13 end exponent

  3. e to the power of 4

  4. e cubed

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a > 0 , b > 0 thỏa mãn Giá trị của a + 2 b bằng

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG