Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và có đạo hàm f ′ ( x ) = ( x + 1 ) 2 ( x − 1 ) 3 ( 2 − x ) .Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và có đạo hàm  . Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

f ′ ( x ) = ( x + 1 ) 2 ( x − 1 ) 3 ( 2 − x ) f ′ ( x ) = 0 ⇔ x = − 1 ∨ x = 1 ∨ x = 2 Có x = − 1 là nghiệm kép nên f'(x) không đổi dấu khi đi qua x = − 1 ∀ x ∈ ( − ∞ ; 1 ) ⇒ y ′ < 0 ∀ x ∈ ( 1 ; 2 ) ⇒ y ′ > 0 ∀ x ∈ ( 2 ; + ∞ ) ⇒ y ′ < 0 Do đó hàm số đồng biến trên khoảng (1;2) CHỌN A

Có  là nghiệm kép nên f'(x) không đổi dấu khi đi qua 

Do đó hàm số đồng biến trên khoảng (1;2)

CHỌN A

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số nào sau đây đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG