Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f(x)liên tục trên R và có đồ thị như hình sau: I). Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;1). (II). Hàm số đồng biến trên khoảng (-1;2). (III). Hàm số có ba điểm cực trị. (IV). Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 Trong các mệnh đề đã cho có bao nhiêu mệnh đề đúng?

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên  và có đồ thị như hình sau:

I). Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;1).

(II). Hàm số đồng biến trên khoảng (-1;2).

(III). Hàm số có ba điểm cực trị.

(IV). Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2

Trong các mệnh đề đã cho có bao nhiêu mệnh đề đúng?

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. Xét trên (0;1)ta thấy đồ thị đi xuống (từ trái sang phải) nên hàm số nghịch biến. Do đó (I) đúng Xét trên (-1;2)ta thấy đồ thị đi lên, rồi đi xuống, rồi đi lên. Do đó (II) sai. Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy có ba điểm cực trị. Do đó (III) đúng. Hàm số không có giá trị lớn nhất trên R . Do đó (IV) sai. Vậy có 2mệnh đề đúng

Chọn B.

Xét trên (0;1) ta thấy đồ thị đi xuống (từ trái sang phải) nên hàm số nghịch biến. Do đó (I) đúng

Xét trên (-1;2) ta thấy đồ thị đi lên, rồi đi xuống, rồi đi lên. Do đó (II) sai.

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy có ba điểm cực trị. Do đó (III) đúng.

Hàm số không có giá trị lớn nhất trên . Do đó (IV) sai.

Vậy có 2 mệnh đề đúng

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = x + 1 2 x 2 + x + 1 ​ .Tìm giá trị lớn nhất Mvà giá trị nhỏ nhất mcủa hàm số trên đoạn [0;1]

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG