Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên [-1; 3] có bảng biến thiên sau: Tổng GTLN và GTNN của hàm số trên [-1; 3] bằng:

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên [-1; 3] có bảng biến thiên sau:

Tổng GTLN và GTNN của hàm số trên [-1; 3] bằng:

  1. 9

  2. 6

  3. 5

  4. 4

R. Roboteacher86

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào bảng biến thiên, ta có: { max [ − 1 ; 3 ] ​ f ( x ) = 5 min [ − 1 ; 3 ] ​ f ( x ) = 0 ​ Vậy tổng GTLN và GTNN của hàm số trên [-1; 3] là: 5 + 0 = 5

Dựa vào bảng biến thiên, ta có: 

Vậy tổng GTLN và GTNN của hàm số trên [-1; 3] là: 5 + 0 = 5

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số Tim m để phương trinh y ( x )=0 có 3 nghiẹm phân biệt ≥ 1 . Tim m ả h à m s ố c ó c ự c đạ i, c ự c ti ể u v à vi ế t ph ươ ng trinh đựò ng th ả̉ ng đ i qua c ự c đạ i c ự c ti ế u đó...

16

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG