Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y=f(x) là một hàm đa thức có bảng xét dấu f'(x) như sau Số điểm cực trị của hàm số

Cho hàm số y=f(x) là một hàm đa thức có bảng xét dấu f'(x) như sau

Số điểm cực trị của hàm số  italic g left parenthesis italic x right parenthesis equals italic f open parentheses italic x squared − vertical line italic x vertical line close parentheses

 

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có . Số điểm cực trị của hàm số f ( ∣ x ∣ ) bằng hai lần số điểm cực trị dương của hàm số f ( x ) cộng thêm 1. Xét hàm số Bảng xét dấu hàm số Hàm số có 2 điểm cực trị dương, vậy hàm số có 5 điểm cực trị.

Ta có italic g left parenthesis italic x right parenthesis equals italic f open parentheses italic x squared − vertical line italic x vertical line close parentheses equals italic f open parentheses vertical line italic x vertical line squared − vertical line italic x vertical line close parentheses. Số điểm cực trị của hàm số  bằng hai lần số điểm cực trị dương của hàm số  cộng thêm 1.
Xét hàm số
italic h left parenthesis italic x right parenthesis equals italic f open parentheses italic x squared − italic x close parentheses not stretchy rightwards double arrow italic h to the power of prime left parenthesis italic x right parenthesis equals left parenthesis 2 italic x − 1 right parenthesis italic f to the power of prime open parentheses italic x squared − italic x close parentheses equals 0 not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell italic x equals 1 half end cell row cell italic x squared − italic x equals − 1 end cell row cell italic x squared − italic x equals 1 end cell end table not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell italic x equals 1 half end cell row cell italic x equals fraction numerator 1 plus-or-minus square root of 5 over denominator 2 end fraction end cell end table close close
Bảng xét dấu hàm số italic h left parenthesis italic x right parenthesis equals italic f open parentheses italic x squared − italic x close parentheses

Hàm số italic h left parenthesis italic x right parenthesis equals italic f open parentheses italic x squared − italic x close parentheses có 2 điểm cực trị dương, vậy hàm số italic g left parenthesis italic x right parenthesis equals italic f open parentheses italic x squared − vertical line italic x vertical line close parentheses equals italic f open parentheses vertical line italic x vertical line squared − vertical line italic x vertical line close parentheses có 5 điểm cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang cân, đáy lớn AB. Biết rằng AB = 2a, AD = DC = CB = a, cạnh bên SA vuông góc với đáy, mặt phẳng (SBD) tạo với đáy một góc 45 0 . Gọi O là trung điểm AB. T...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG