Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị trên đoạn [-1;4] như hình vẽ bên. Số giá trị nguyên âm của tham số m để bất phương trình m ≥ f ( 2 x ​ + 1 ) + x 2 − 4 x có nghiệm trên đoạn [-1;4] là

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị trên đoạn [-1;4] như hình vẽ bên. Số giá trị nguyên âm của tham số m để bất phương trình  có nghiệm trên đoạn [-1;4] là

 

  1. 4

  2. 5

  3. 6

  4. 7

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện để bất phương trình m ≥ f ( 2 x ​ + 1 ) + x 2 − 4 x có nghiệm trên đoạn [-1;4] là m ≥ [ − 1 ; 4 ] M in ​ g ( x ) Xét hàm số g(x) = f f ( 2 x ​ + 1 ) + x 2 − 4 x với x ∈ [-1;4] Ta có:g'(x) = 2 1 ​ f ′ ( 2 x ​ + 1 ) + 2 ( x − 2 ) Đặt t = ( 2 x ​ + 1 ) Ta thấy x ∈ (2;4) ⇒ t ∈ (2;3) ⇒ f'(t) > 0 ⇒ g'(x) = 2 1 ​ f ′ ( 2 x ​ + 1 ) + 2 ( x − 2 ) > 0 Vớix ∈ (-1;4) ⇒ t ∈ ( 2 1 ​ ;2) ⇒ f'(t) <0 ⇒ g'(t) <0 Ta có bảng biến thiên của hàm số g(x) trên đoạn [-1;4] như sau Mặt khác g(2) = f(2) + 2 2 - 4.2 = - 5 Suy ra m ≥ -5 là giá trị cần tìm. ⇒ m = {-5; -4; -3 ; -2; -1}

Điều kiện để bất phương trình  có nghiệm trên đoạn [-1;4] là


Xét hàm số g(x) = f với x  [-1;4]
Ta có: g'(x) = 

Đặt t = 
Ta thấy x  (2;4)  t  (2;3) f'(t) > 0

g'(x) = 
Với x  (-1;4)  t  (;2) f'(t) < 0 g'(t) < 0 
Ta có bảng biến thiên của hàm số g(x) trên đoạn [-1;4] như sau

Mặt khác g(2) = f(2) + 22 - 4.2 = - 5
Suy ra m -5 là giá trị cần tìm. 

m = {-5; -4; -3 ; -2; -1}

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f(x). Hàm sốy = f'(x) có bảng biến thiên như sau Bất phương trình f(m) &lt; m - e -x đúng với mọi x ∈ (-2;2) khi và chỉ khi

65

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG