Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm trên R và hàm số y = f ′ ( x ) có đồ thị như hình vẽ. Trên [ − 2 ; 4 ] , gọi x 0 ​ là điểm mà tại đó hàm số đạt giá trị lớn nhất. Khi đó x 0 ​ thuộc khoảng nào?

Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm trên  và hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Trên , gọi  là điểm mà tại đó hàm số italic g left parenthesis italic x right parenthesis equals italic f open parentheses italic x over 2 plus 1 close parentheses − ln invisible function application open parentheses italic x squared plus 8 italic x plus 16 close parentheses đạt giá trị lớn nhất. Khi đó  thuộc khoảng nào?

  1. open parentheses 1 half semicolon 2 close parentheses 

  2. open parentheses 2 semicolon 5 over 2 close parentheses

  3. open parentheses − 1 semicolon − 1 half close parentheses

  4. open parentheses − 1 semicolon 1 half close parentheses

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có Cho Đặt Phương trình trở thành f ′ ( t ) = 2 t + 2 4 ​ = t + 1 2 ​ Vẽ đồ thị y = t + 1 2 ​ lên cùng một hệ tọa độ ta được: Từ đồ thị ta thấy hàm số đạt giá trị lớn nhất tại t = 1 ⇒ x = 0

Ta có italic g to the power of prime left parenthesis italic x right parenthesis equals 1 half italic f to the power of prime open parentheses italic x over 2 plus 1 close parentheses − fraction numerator 2 italic x plus 8 over denominator italic x squared plus 8 italic x plus 16 end fraction equals 1 half italic f to the power of prime open parentheses italic x over 2 plus 1 close parentheses − fraction numerator 2 over denominator italic x plus 4 end fraction
Cho italic g to the power of prime left parenthesis italic x right parenthesis equals 0 not stretchy left right double arrow italic f to the power of prime open parentheses italic x over 2 plus 1 close parentheses equals fraction numerator 4 over denominator italic x plus 4 end fraction
Đặt italic t equals italic x over 2 plus 1 not stretchy comes from italic t element of left square bracket 0 semicolon 3 right square bracket
Phương trình trở thành 
Vẽ đồ thị  lên cùng một hệ tọa độ ta được:

Từ đồ thị ta thấy hàm số đạt giá trị lớn nhất tại 

 

4

Câu hỏi tương tự

G i a ˊ t r ị c ủ a t ham s o ^ ˊ m đ e ^ ˋ h a ˋ m s o ^ ˊ y = x + 5 2 x + m ​ n g h ị c h bi e ^ ˊ n t r e ^ n t ừ n g kh o ả n g x a ˊ c đ ị nh c ủ a n o ˊ l a ˋ

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG